Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 1 marca 2020 r.
  • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Nr 784/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Zarządzenie Nr 136/19 Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój

  • GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania I posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

  • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKÓJ 2020 KWW POKÓJ2020
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KW STOWARZYSZENIE POKÓJ OPP
KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO KW PRZYJAZNY SAMORZĄD

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 stycznia 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 1 marca 2020 r.

Ponadto Komisarz Wyborczy zawiadamia, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy składać do Komisarza Wyborczego w Opolu I (adres j.w.), w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r. (czwartek) do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej, przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Pokój za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 17 lutego 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wnioski o głosowanie korespondencyjne należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto Komisarz Wyborczy informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu, sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 1 czerwca 2020 r.).

Sprawozdanie należy składać na wzorze ustalonym w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 1173., z 2018 r. poz. 1342 oraz z 2019 r. poz. 1566), w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 120 (budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego), w godzinach: 7:30 - 15:30.

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązania oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

  • WYTYCZNE DLA TKW

Wytyczne dla TKW dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów w toku kadencji 2018-2023

Wytyczne dla TKW dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów JST

Wytyczne dla TKW dotyczące ustalenia wyników głosowania i wyborów organów JST

Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-12-2019 8:13
    Wprowadził:Michał Fijałkowski
  • Data modyfikacji17-01-2020 11:26
    Wprowadził:Michał Fijałkowski