• UCHWAŁY RAD ZMIENIAJĄCE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
  PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2018 R.
 • PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2018 R.
  UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA/ ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • UCHWAŁY RAD W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH
  PODZIAŁ GMIN NA OBWODY GŁOSOWANIA - 2012 r.
 • PODZIAŁ GMIN NA OKRĘGI WYBORCZE - 2012 r.
  Podział gmin na obwody głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
 • Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  OBWIESZCZENIA O NUMERACH, GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla przeprowadzenie wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - wykaz gmin województwa opolskiego